Menu


PROJEKT SYSTEMOWYPODSUMOWANIE PROJEKTU

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Żulińska-Żulin-Zagrody-Czechów Kąt zrealizowało w 2014 roku projekt pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy jednego oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żulinie (gmina Łopiennik Górny) poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń oraz organizację placu zabaw dostosowanego dla dzieci 3-5 letnich.

W ramach inwestycji wykonano:
- wybudowano przyszkolny plac zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw
- dostosowano toalety do potrzeb przedszkolaków poprzez zakup i montaż nowej armatury.
- doposażono oddział przedszkolny poprzez:
 • zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
  • zakup mebli (stoliki, krzesełka, szafki)
   • zakup szafek do szatni
    • zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
     • zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
      • zakup artykułów plastycznych
       • zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego

        Finansowanie:
        Całkowity koszt wykonania operacji wyniósł 71 181,33 zł i w całości dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego.       • UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW

              Dnia 06.07.2014r. o godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie Placu Zabaw i zmodernizowanego oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żulinie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wójt Gminy Łopiennik Górny Pan Jan Kuchta , Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie Pani Ewa Fyk, ks Andrzej Serafińczuk, który poświęcił plac zabaw.
              Otwarcie odbyło się w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        ZAPYTANIE OFERTOWE

        FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI.docx
        FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf

        FORMULARZ CENOWY.docx - ZAŁĄCZNIK NR 5
        FORMULARZ CENOWY.pdf - ZAŁĄCZNIK NR 5

        SZCZEGÓŁOWY OPIS - ZAŁĄCZNIK NR.6

        ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - ZAŁĄCZNIK NR 8        Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie